fbpx

Regulamin

Regulamin zakupów

(tj. zawierania i realizacji umów oraz praw i obowiązków z nimi związanych)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki , zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego platformy WooCommerce przez Beauty & SPA Group Monika Honory – Sypniewska z siedzibą w Warszawie w tym korzystania z Platformy Video prowadzonej przez Beauty & SPA Group Monika Honory – Sypniewska z siedzibą w Warszawie pod adresem internetowym www.zupoteka.monikahonory.pl (zwana dalej „Platformą Video” lub „www.zupoteka.monikahonory.pl”).
2. Kontakt z Usługodawcą (Sprzedawcą, Licencjodawcą) odbywa się poprzez:
a) pocztę elektroniczną: zamowienia@monikahonory.pl;
b) telefonicznie pod numerem +48 537-688-488;

3. Klient powinien się zapoznać z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę/Licencjodawcę zawartych pod linkiem na stronie zatytułowanym „Polityka prywatności”.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach na stronie zupoteka.monikahonory.pl;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
5. Regulamin – niniejszy dokument;
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
8. Sprzedawca i/lub Licencjodawca – Beauty & SPA Group Monika Honory – Sypniewska z siedzibą w Warszawie. W zależności od kontekstu używane w niniejszym Regulaminie określenia Sprzedawca i Licencjodawca;
9. Towar – produkty i/lub usługi prezentowane na www.zupoteka.monikahonory.pl, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów i/lub usług;

10. Film – zapis w postaci cyfrowej (treść cyfrowa), oznaczony, jako Film umieszczony na Platformie Video, dostarczany Klientowi przez Licencjodawcę odpowiednio do przeglądania, wyświetlania, odtwarzania strumieniowego na urządzeniu mobilnym, komputerze, telewizorze, zegarku lub innym obsługiwanym urządzeniu („Urządzenie”), po uiszczeniu przez Klienta opłaty licencyjnej zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie.

11. Płatności za Film – opłata licencyjna z tytułu udzielenia Licencji na korzystanie z Filmu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie tj. w szczególności poprzez dokonanie opłaty za pomocą płatności elektronicznej obsługiwanej przez system płatności PayU i PayPal oraz zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie.

12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
13. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę i/lub Licencjodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru i/lub Filmów.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego i/lub Platformy Video jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Posiadanie Urządzenia tj. komputera lub inne urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu,
2. dostęp do poczty elektronicznej,
3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub   Chrome w wersji 32 lub nowszej,
4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. korzystania ze Sklepu internetowego i/lub Platformy Video w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
2. korzystania ze Sklepu internetowego i/kub Platformy Video w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego i/lub Platformy Video jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
4. korzystania ze Sklepu internetowego i/lub Platformy Video w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
4. Wszelkie prawa do Sklepu i/lub Platformy/Video, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu i Platformy Video, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy i/lub Licencjodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

IV. Usługi

1. Sprzedawca i/lub Licencjodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym i/lub Platformie Video,
2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym i/lub Platformie Video,
3. świadczeniu usługi Newsletter,
4. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą i/lub Licencjodawcą;
2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę i/lub Licencjodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Umowa:
a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
b) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
c) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
d) o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,

e) Osoby dokonujące zakupu w Sklepie automatycznie wyrażają zgodę na wysyłkę materiałów reklamowych np. w postaci Newsletter’a. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych, poprzez przesłanie takiej informacji na adres: newsletter@monikahonory.pl
f) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,

g) umowa licencji (zwana także Licencją), a opisana w pkt. V 8 i 9 niniejszego Regulaminu i dotycząca Filmów zamieszczonych na Platformie Video,
4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym i/lub Platformie Video dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu i/lub Platformie Video.
5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy i/lub Licencjodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę i/lub Licencjodawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
7. Sklep i/lub Platforma Video ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu i/lub Platformy Video.
8. Promocje w Sklepie i/lub Platformie Video nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży oraz nabycia licencji na Film

1. Informacje o Towarach i Filmach podane na stronach internetowych Sklepu i/lub Platformy Video, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Za pośrednictwem Sklepu internetowego i/lub Platformy Video, zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i/lub Platformy Video oraz udostępnionego na nich formularzu Zamówienia należy, dokonać wyboru Towarów i/lub Filmów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów i/lub Filmów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego i/lub Platformy Video wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Będzie ono zawierać informacje dotyczące:
a). opisu przedmiotu Zamówienia,
b). jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c). sposobu kontaktu ze Sprzedawcą i/lub Licencjodawcą,
d). metody i terminu płatności,
e) f) . danych kontaktowych Klienta,
g) . danych do faktury.
4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy i/lub Licencjodawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów i/lub Filmów będących przedmiotem Zamówienia.
6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej.

8. Po sfinalizowaniu Umowy dotyczącej Filmu, Klient nabywa niewyłączne prawo (jedynie w sposób jednoznacznie opisany w niniejszym Regulaminie) do przechowywania, odtwarzania, używania i wyświetlania kopii odpowiednich Filmów (w postaci treści cyfrowej) oraz uzyskiwania do nich dostępu na Urządzeniach lub w inny dozwolony sposób i wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek (Licencja na korzystanie z Filmu), przez okres na jaki została udzielona Licencja.

9. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności po dokonaniu stosownej opłaty, Licencjodawca udziela Klientowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na instalowanie i używanie jednej kopii zakupionego Filmu (treści cyfrowej), Klient nie może czerpać ani próbować uzyskać kodu źródłowego całości lub części Filmu, zezwolić stronom trzecim na wyprowadzenie lub próbę uzyskania takiego kodu źródłowego, lub poddać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować lub tłumaczyć dowolny Film lub jakąkolwiek jego Filmu. Licencjodawca posiada i zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa do Filmów oraz wszelkich zmian, modyfikacji lub poprawek do nich.

10. Jeśli Klient naruszy którekolwiek z postanowień Regulaminu dotyczących ograniczeń korzystania z Filmów, jeśli w istotny lub uporczywy sposób narusza on inne warunki, jego prawa wynikające z licencji zostaną natychmiast anulowane, a Licencjodawca może zablokować mu dostęp do Filmów lub konta bez zwracania środków.

11. Ograniczenia: zabronione jest:

a) wyświetlanie lub pokazywanie Filmów (w całości lub części) w charakterze wykonania publicznego, nawet jeśli nie jest za to pobierana opłata;

b) sprzedawanie, wypożyczanie, wynajmowanie, redystrybuowanie, emitowanie, transmitowanie, przesyłanie, modyfikowanie, udzielanie podlicencji i przenoszenie Filmów na rzecz osób trzecich, w tym wszelkich materiałów pobranych od Licencjodawcy;

c) korzystanie z wszelkich Filmów w połączeniu z oprogramowaniem do zgrywania lub przechwytywania strumieni w celu nagrywania lub kopiowania Filmów udostępnianych Klientowowi strumieniowo;

d) korzystanie z Filmów w usługach, które umożliwiają ich udostępnianie, wypożyczanie lub używanie przez wiele osób, a także na potrzeby jakiejkolwiek innej instytucji;

e) podejmowanie prób obchodzenia, wyłączania lub przełamywania funkcji zabezpieczeń i ich składników, które chronią i szyfrują Filmy lub ograniczają do nich dostęp – KLient nie może też pomagać w takich działaniach, a także nikogo do nich upoważniać ani zachęcać;

f) usuwanie jakichkolwiek znaków lub innych prawnych informacji o własności intelektualnej zawartych w Filmach, a także modyfikowanie Filmów uzyskanych od Licencjodawcy, w tym w celu ukrycia lub zmanipulowania informacji wskazujących na właściciela lub źródło Filmu.

12. Zgodnie z Regulaminem Filmy na które została udzielona Licencja są dostępne dla Klienta przez okres, który wybierze bądź, w którym Licencjodawca ma prawo udostępniać Filmy Klientowi.

VI. Udostępnianie filmów

Filmy są udostępniane Klientowi na Platformie Video, przez Licencjodawcę odpowiednio poprzez możliwość przeglądania, wyświetlania, odtwarzania strumieniowego na Urządzeniu, po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów i Filmów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Klient może dokonać płatności jedynie za pomocą płatności

elektronicznej obsługiwanej przez system płatności PayU i PayPal.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru i/lub Filmu lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
3. Sprzedawca i/lub Licencjodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca i/lub Licencjodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę i/lub Licencjodawca utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

9. Zgodnie z przepisami konsument ma automatyczne, ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu treści cyfrowych w tym Filmów. Dotyczy to także wykupienia subskrypcji treści cyfrowych (Filmów). Jednak w momencie dokonywania zakupu treści cyfrowych od Sprzedawcy/Licencjodawcy Klient zgadza się na natychmiastowe udostępnienie mu tych zakupionych Filmów (treści cyfrowych) i potwierdza, że tym samym zrzeka się swojego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku zamówień w przedsprzedaży Klient zrzeka się ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zakupu w momencie, gdy Film (dana treść cyfrowa) zostaje mu udostępniony.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów i Filmów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Beauty & SPA Group Monika Honory – Sypniewska, ul. Twórcza 43; 03-289 Warszawa, monika@monikahonory.pl
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
4. Sprzedawca i/lub Licencjodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca i/lub Licencjodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

6. Gdy dane Filmy lub Film zostanie udostępniony Klientowi, powinien on w odpowiednio krótkim czasie sprawdzić (niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie dwóch dni), czy działają one prawidłowo. W razie wystąpienia jakichkolwiek błędów lub usterek należy bez zbędnej zwłoki powiadomić Licencjodawcę, lecz nie później niż w terminie dwóch dni od uzyskania Licencji.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu, Platformy Video i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Beauty & SPA Group Monika Honory – Sypniewska, ul. Twórcza 43; 03-289 Warszawa, monika@monikahonory.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca i/lub Licencjodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca i/lub Licencjodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą lub odpowiednio Licencjodawcą.

XII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą/Licencjodawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą/Licencjodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy, lub odpowiednio Licencjodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu i/lub Platformy Video zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę/Licencjodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

5. Zawartość tej strony podlega prawom autorskim Sprzedawcy. Klienci nie mogą kopiować, powielać, ponownie publikować, pobierać, publikować, nadawać, transmitować, udostępniać publicznie ani w inny sposób wykorzystywać treści witryny w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku. Klienci zgadzają się również nie dostosowywać, zmieniać ani tworzyć prac pochodnych na podstawie zawartości witryny, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku. Wszelkie inne wykorzystanie zawartości strony wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy i/lub Licencjodawcy.